ptde.gr - forum

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας - H σχολή μας => Χρήσιμες Πληροφορίες για Φοιτητές => Φοιτητικά Προνόμια-Υπηρεσίες => Μήνυμα ξεκίνησε από: το κακόMaraki στις Μάρτιος 29, 2011, 15:19:01

Τίτλος: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: το κακόMaraki στις Μάρτιος 29, 2011, 15:19:01
(http://icons.iconarchive.com/icons/oxygen-icons.org/oxygen/96/Devices-secure-card-icon.png)

Δικαιούνται όλοι δωρεάν σίτιση;

Όχι. Σύμφωνα με το νέο νόμο, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δωρεάν σίτιση θα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα.

Πιο συγκεκριμένα, για να παραλάβουν οι φοιτητές την ειδική ταυτότητα σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. 'Αγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ εφόσον ο αδερφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδερφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για καθέναν από αυτούς .

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ. 'Αγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

δ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδερφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

ε. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Πατρέων.

στ. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος εισπράττει επίδομα ανεργίας.

ζ. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

Πού είναι ο χώρος;

Από 1η Σεπτεμβρίου 2012 το εστιατόριο εγκαταστάθηκε στη Λυκαβηττού 14 (κάθετη στη Σκουφά, προέκταση της Ναυαρίνου) στο Κολωνάκι.

(http://lmnts.athinorama.gr/lmnts/articles/8018/panw1.jpg)


Πότε εκδίδονται οι κάρτες σίτισης;
Αρχές Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Πώς βγάζω κάρτα σίτισης;

Με την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15)

α. Απλή αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

β. Δυο φωτογραφίες του φοιτητή.

γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

δ. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

ε. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (βάσει υποδείγματος που είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας)

ζ. Βεβαίωση Σπουδών του Ιδρύματός μας

η. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 2012

θ. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται)

ι. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας (όπου απαιτείται)

κ. Βεβαίωση Σπουδών αδερφού φοιτητή(όπου απαιτείται)

Οι φοιτητές /τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλουν :

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,

β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή και

γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.


Χρειάζεται να ανανεώνω την κάρτα με την έναρξη νέου Ακαδημαϊκού έτους;
Ναι!Με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους επαναλαμβάνεις μία από τις παραπάνω διαδικασίες.

Μέχρι πότε πρέπει να την ανανεώσω;
Μέχρι τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους.Συνήθως όμως δίνεται και μια παράταση 2 εβδομάδων ακόμα.

Αν δεν έχω κάρτα,μπορώ να φάω στη λέσχη;
Ναι, μπορείς αλλά όχι δωρεάν.Χρεώνεσαι 4€ και μπορείς με την απόδειξη που θα πάρεις να φας μεσημεριανό και βραδινό.

Πρέπει να επιδεικνύω την κάρτα στις υπεύθυνες της λέσχης;
Ναι,σχεδόν πάντα,για αυτό να την έχετε μαζί σας. Εάν δεν την έχετε, πρέπει να πείτε τον αριθμό σας για να δουν τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα.


Τι κάνω αν χάσω την κάρτα σίτισης;
Εάν εκδίδονται ακόμα κάρτες σίτισης στη Λέσχη, Ιπποκράτους 15, πηγαίνεις, δηλώνεις ότι την έχασες και βγάζεις καινούρια.

Πόσα γεύματα δικαιούμαι;
2.Μεσημεριανό και βραδινό.Ακόμα και να έχεις πληρώσει,με την ίδια απόδειξη δικαιούσαι και τα δύο προαναφερθέντα γεύματα.

Τι ώρες είναι ανοιχτή η λέσχη;
12-4 μμ σερβίρεται το μεσημεριανό και 6-10 το βραδινό. Τα σαββατοκύριακα η λέσχη λειτουργεί 13:00-20:00.

Ποιες μέρες είναι η λέσχη κλειστή;
Η λέσχη παραμένει ανοιχτή τα σαββατοκύριακα, στις αργίες και τις ημέρες που γίνονται απεργίες. Κλείνει μόνο τα δεκαπενθήμερα Χριστουγέννων και Πάσχα και λίγο καιρό το καλοκαίρι έπειτα από σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στο εστιατόριο.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ntalia στις Σεπτέμβριος 22, 2011, 11:10:20
Καλημέρα!! Θα ήθελα να ρωτήσω από πότε μπορούμε να αρχίσουμε να βγάζουμε κάρτα σίτισης.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: maverick18 στις Σεπτέμβριος 22, 2011, 12:07:24
μέχρι αρχές Οκτωβρίου λογικά... : \/σ.σ.: γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ntalia στις Σεπτέμβριος 22, 2011, 13:48:57
ευχαριστώ!!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Σεπτέμβριος 23, 2011, 22:53:14
έχω ευχάριστα νέα καθώς σήμερα πληροφορήθηκα ότι για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα η σίτιση θα είναι δωρεάν για όλους.

δεν πρόσεξα βέβαια από πότε αρχίζει η έκδοση καρτών,αλλά πρέπει να έχει ήδη αρχίσει.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Οκτώβριος 06, 2011, 12:21:19
πέρσυ ήταν μέχρι τέλη Οκτώβρη αν θυμάμαι σωστά
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Οκτώβριος 06, 2011, 13:38:53
λαθος θυμασαι!μεχρι τελη δεκεμβρη ηταν σιγουρα γιατι εγω τελευταια στιγμη εβγαλα!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Οκτώβριος 06, 2011, 14:09:10
Θεωρητικά είναι μέχρι τέλη Οκτώβρη.Μας το έχουν πει και εκεί..
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: pemily στις Οκτώβριος 06, 2011, 14:17:24
μεχρι 31/10 γραφει εξω απο το τμημα σιτισης στην πανεπιστημιακη λεσχη. δεν ξερω αν θα βγαζουν και μετα στην Αραχωβης.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 06, 2011, 16:52:30
Κάθε χρόνο παίρνει παράταση μέχρι το τέλος του έτους. Λογικά και φέτος έτσι θα γίνει.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 06, 2011, 17:03:17
Καλημέρα και απο εμένα

Είχα πάει σήμερα στη λέσχη(εξαιρετικοί άνθρωποι).Υπάρχει μια ανακοίνωση στο ισόγειο κοντά στις σκάλες.Ανέφερε σχετικά  με την έκδοση ή ισχύ, δεν θυμάμαι ακριβώς και είχε ημερομηνία μέχρι Νοέμβριο.Θα ξαναπάω αύριο οπότε θα σας έχω νεώτερα εκτός και αν κάποιος συνάδελφος πάει σήμερα.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 07, 2011, 14:07:41
Οι παλιές κάρτες(αυτές που εκδόθησαν για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) θα ισχύουν μέχρι 31/10/2011.Η προθεσμία έκδοσης νέων καρτών σίτισης για το τρέχον(βέβαια,δεν έχει ξεκινήσει ακόμα) ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα είναι μέχρι 30/11/2011

Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Οκτώβριος 07, 2011, 19:51:47
μπράβο ρε συ στρατηγέ!
τα ξεκαθάρισες γιατί τά χαμε μπερδέψει!!!

τί καλό είχε σήμερα το μενού?
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 07, 2011, 19:59:37
Πρώτο πιάτο σπετσοφάι
κύριο πιάτο ρεβύθια ή γίγαντες
Σαλάτα ντομάτα με φέτα ή μαρουλι
λουκουμά
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Οκτώβριος 07, 2011, 20:04:02
 : hu
νομίζω υπάρχουν και καλύτερες μέρες
τεσπά, καλά έκανες και ανακοίνωσες ακριβώς τις ημερομηνίες!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 07, 2011, 20:06:52
Να κάνω μια διόρθωση όσον αφορά το μένου.Αυτό ήταν το μεσημεριανό, το απογευματινό δεν το πρόσεξα το μεσημέρι και το βράδυ έμπλεξα με δουλειά οπότε δεν πήγα.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 07, 2011, 20:39:32
να ρωτησω ποια ακριβωσ ειναι η διαδικασια γ να βγαλει κανεισ καρτα?α...κ κτ ακμ.μπορουν ολοι ν τν βγαλουν?η εχει προυποθεσεισ?
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 07, 2011, 20:58:27
Θα χρειαστείς μια μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας και μαζι με το τριπτυχό σου θα πας στην οδό Ιπποκράτους 15 στον τέτατρτο όροφο.Εκεί είναι το γραφείο σίτισης.Νομιζώ οτι λειτουργούν μεχρι 12:30, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για την ώρα.

Ελπίζω να βοήθησα
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 07, 2011, 21:06:49
 : '>
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: maraki23 στις Οκτώβριος 08, 2011, 13:22:46
οι επι πτυχιο φοιτητες δικαιουνται καρτα σιτησης???? (συγκεκριμενα για το 9ο εξαμηνο???)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 08, 2011, 13:27:37
Ναι, μέχρι το 12ο δικαιούνται κανονικά.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ε.2803 στις Οκτώβριος 16, 2011, 13:22:44
οσοι βγαλουν καρτα σιτισης στη λεσχη , μπορουν ν βγαλουν και στην Αραχωβης??? γενικα εσεις που ξετετε καλυτερα που προτιματε να τρωτε???? που εχει καλυτερο φαγητο????  : hu
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 16, 2011, 13:28:47


Μπερδεμένη φίλη, φαγητό σερβίρεται μόνο στην Αραχώβης. Το εκεί εστιατόριο είναι το εστιατόριο της Λέσχης. Και, ναι, έχει πολύ καλό φαΐ!  : mam
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: indianchief στις Οκτώβριος 16, 2011, 13:33:23
επειδή έχω μια υποψία πως μπερδεύτηκες, το ξεκαθαρίζω.

υπάρχουν δύο φοιτητικές λέσχες. η μια είναι στην Ιπποκράτους κ έχει αναγνωστήρια, υπολογιστές και μερικές υπηρεσίες (πχ εκδίδει κάρτες σίτισης) και η δεύτερη στην Αραχώβης η οποία είναι μόνο για φαγητό. στην πρώτη λέσχη μπορεί οποιοσδήποτε να πάει, φοιτητής ή μη αλλά στην δεύτερη τρως μόνο εάν έχεις κάρτα σίτισης.

όταν λέμε "Λέσχη" στο παιδαγωγικό εννοούμε συνήθως την Λέσχη φαγητού στην Αραχώβης.


κάρτες σίτισης εκδίδονται από την Λέσχη στην Ιπποκράτους αν και μέχρι πέρσυ μπορούσαμε να βγάλουμε και στη Λέσχη φαγητού.στην Λέσχη μας το φαγητό είναι πάρα πολύ καλό και σε σχέση με άλλες λέσχες σίτισης φοιτητών είναι πολύ υψηλή η ποιότητα.

τελευταία βέβαια η ποικιλία και το μέγεθος έχουν μειωθεί απελπιστικά  : ((


προσωπικά την αγαπώ πολύ την Αραχωβης!

Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ε.2803 στις Οκτώβριος 16, 2011, 13:36:10
στις πρωτες βοηθειες πρωτοετων στο <πως βγαζω καρτα σιτισης;> λεει να κανουμε 2 πραγματα...να απευθυνθουμε στην υπευθυνη της λεσχης της Αραχώβης(μας βγαζει 2 φωτο κ συμπληρωνουμε αιτηση) και τη καρτα την παιρνουμε μετα απο λιγες μερες.......πρεπει μετα να ζητησω και απο τη γραμματεια μας αιτηση για δωρεαν σιτιση?? εκει λεει οτι θα παω στην ιπποκρατους 15 και η καρτα εκδιδεται αμεσως.....τι γινεται τελικα??? τι απο τα δυο να κανω???
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ε.2803 στις Οκτώβριος 16, 2011, 13:39:11
αρα πλεον καρτα σιτισης βγαζω μονο στην ιπποκρατους για να τρωω στην αραχωβης σωστα?  : ?> και η διαδικασια περιλαμβανει την αιτηση που θα παρω απο την γραμματεια με  2 φωτογραφιες....
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 16, 2011, 13:41:11
Βασικά έχει απλοποιηθεί η διαδικασία και πρέπει να τροποποιήσουμε αυτή την πληροφορία. Δεν πηγαίνεις καθόλου στη γραμματεία. Πηγαίνεις στην Ιπποκράτους με δύο φωτογραφίες και το τρίπτυχό σου και συμπληρώνεις επιτόπου την αίτηση.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ε.2803 στις Οκτώβριος 16, 2011, 13:44:09
τελεια!!!!  : woohoo    ευχαριστω και τις δυο σαςςς!!!  : :)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Οκτώβριος 16, 2011, 13:55:21
ισχύει ότι η λέσχη σίτισης θεωρείται σχετικά με άλλες αρκετά υψηλής ποιότητας.μάλιστα όταν συνηθίσεις τις διαταραχές στο στομάχι που προκαλέι η σόδα στην αρχή(όχι κάτι τρομερό,αλλά το νιώθεις),τότε μπορείς πραγματικά να ζήσεις μεγάλες στιγμές στην Αραχώβης.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 16, 2011, 15:45:56
τ εννοεισ?
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 16, 2011, 15:57:16
Ε να μωρέ...κάποιες φορές πέφτει λίγη σόδα παραπάνω...Δεν είναι κακό. Απλώς νιώθεις ότι έφαγες σαν γουρούνι ενώ δεν έχεις καν τελειώσει το μισό πιάτο. Έπειτα, τα παρατάς, σηκώνεσαι, φεύγεις και στο δρόμο χτυπάς ένα πιτόγυρο γιατί πεινάς  :lol
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Οκτώβριος 16, 2011, 19:59:40
περίπου αυτό θέλω να πω με λίγες διαφορές.

απλά εγώ από την αρχή πάντα τελειώνα όλο το πιάτο μου,ενίοτε και τα πιάτα των διπλανών.
αργότερα δεν πεινούσα επομένως τόσο ώστε να χτυπήσω πιτόγυρο,αλλά νιώθεις λίγο το στομάχι σου να αφρίζει.

ωστόσο αυτή η κατάσταση κρατάει λίγο καιρό,μετά το μόνο που μένει είναι η απόλαυση του κοτόπουλου με πουρέ,της πίτσας,των μακαρονιών κ.λ.π.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 16, 2011, 20:18:52
χαχαχαχα...απλα περιμενω να δω ποτε θ αρχισουν οι εγγραφεσ...μτ τσιου θα σ πω αν αφριζε τ στομαχι μ
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Οκτώβριος 16, 2011, 22:01:11
περιμένω εντυπώσεις : tongue
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 16, 2011, 23:56:10
Δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε λεπτομέρειες για το είδος των πεπτικών διαταραχών που προκαλεί τον πρώτο καιρό το φαγητό της λέσχης. Πάντως αν το συνηθίσεις, μετά δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα και δε σε πειράζει ποτέ.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Οκτώβριος 17, 2011, 01:51:18
εγω παντως απο την πρωτη μερα ευχαριστημενη εμεινα απο την λεσχη!!

οσο για τον πουρε με το κοτοπουλο ειναι ισως μαζι με το χοιρινο με ρυζι οτι πιο νοστιμο εχω φαει σε αυτη την λεσχη!!

γενικα..εγω λατρευω το φαγητο της λεσχης μας!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 17, 2011, 01:56:34
Κανελόνια με κιμά, μουσακάς και πουρές με μπέικον είναι τα καλύτερα για μένα. Αν και τα δύο πρώτα γίνονται ανάρπαστα από το πρώτο μισάωρο που θα σερβιριστούν.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Οκτώβριος 17, 2011, 02:00:40
κανελονια με κiμα???δυο χρονια τρωω στην λεσχη και δεν το εχω πετυχει ποτε αυτο το φαγητο!!διαμαρτυρομαι!!θα εισηγηθω στην κυρια κουλα ωστε να εχει την επομενη φορα φυλαξει ενα πιατο!!!!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ks23 στις Οκτώβριος 17, 2011, 02:02:05
παιδια σταματηστε μου ανοιξε η ορεξη νυχτιατικο!... : hu
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Οκτώβριος 17, 2011, 02:08:40
Εμένα μου άρεσε το ραβανί για επιδόρπιο...Κι οι λουκουμάδες καλοί είναι,αλλά τους βαρεθήκαμε πια...(όχι πως τρώω ποτέ γλυκό,αλλά το λέω για χάρη των δύο πρώτων ετών που είχε συνέχεια ραβανί και καρυδόπιτα!Τώρα με έφαγαν οι δίαιτες.. : tongue : tongue)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Οκτώβριος 17, 2011, 02:12:07
και εγω πεινασα τωρα...και δεν πρεπει να φαω τετοια ωρα..λοιπον τα ραβανι εμενα δεν μου αρεσε καθολου..μαλλον επειδη γενικα απεχθανομαι αυτου του ειδους τα γλυκα..

εγω λατρευω την κομποστα απο το επιδορπιο και φυσικα τον λουκουμα..αλλα τον εχω κοψει τελευταια!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 17, 2011, 02:14:40
κανελονια με κiμα???δυο χρονια τρωω στην λεσχη και δεν το εχω πετυχει ποτε αυτο το φαγητο!!διαμαρτυρομαι!!θα εισηγηθω στην κυρια κουλα ωστε να εχει την επομενη φορα φυλαξει ενα πιατο!!!!!

Το έχει συνήθως Σάββατο απόγευμα και από φέτος και τις καθημερινές!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Elisavet στις Οκτώβριος 17, 2011, 17:19:23
παιδια εχει ξεκινησει η εκδοση της καρτας για φετος? διαβασα οτι ειναι μεχρι τις 30-11 αλλα μην παω αδικα πρωι πρωι αν δεν εχει ξεκινησει.
και εγω παντως ειμαι πολυ ευχαριστημενη απο το φαγητο.
δεν με τρελαινουν ολα αλλα οποτε και να παω υπαρχει κατι που να το τρωω ευχαριστα!
και διαταραχες λογω σοδας δεν ειχα ποτε αν και το εχω ακουσει και απο αλλους.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 17, 2011, 18:23:01
Ναι,έχιε ξεκινήσει.9.30 με 1(εκτός Παρασκευής),αν δεν κάνω λάθος στη Λέσχη.Μαζί με δυο φωτογραφίες.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 17, 2011, 18:37:08
Να 'σαι καλά, ρε Φένια. Άσχετο, τι χρώμα έχουν οι φετινές κάρτες;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 17, 2011, 18:45:41
Γαλάζιο. : ]]
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: foteini στις Οκτώβριος 17, 2011, 19:06:57
σήμερα έφαγα (μαζί με ευχάριστη παρέα) στη λέσχη μετά από πολύ πολύ καιρό. πάντα το φαγητό είναι πολύ καλό, ποτέ δεν είχα δοκιμάσει κάτι που δε μου άρεσε. το ραβανί κ εμένα μου άρεσε παλιά...

μήπως γνωρίζει κάποιος αν φέτος θα δικαιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δωρεάν σίτιση; ακουσα πως πέρσι δικαιούνταν.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 17, 2011, 19:08:39
Φέτος δυστυχώς κόβεται η σίτιση των μεταπτυχιακών.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: foteini στις Οκτώβριος 17, 2011, 19:21:08
ευχαριστω.  clew
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 17, 2011, 20:24:28
κριμα...δεν τ ξερα οτι εχουν αρχισει...θ χα παει να βγαλω..... : <*>
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 17, 2011, 21:42:07
Καλησπέρα Έμυ

Μπορείς να περάσεις απο την Ιπποκράτους 15 στον τέταρτο νομίζω με 2 φωτογραφίες τύπου αδτ και το τρίπτυχο σου και συμπληρώνεις μια αίτηση επι τόπου και είναι έτοιμη.Νομίζω οτι το ωράριο είναι μέχρι  12:30 αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Elisavet στις Οκτώβριος 17, 2011, 21:44:15
Ναι,έχιε ξεκινήσει.9.30 με 1(εκτός Παρασκευής),αν δεν κάνω λάθος στη Λέσχη.Μαζί με δυο φωτογραφίες.

ευχαριστω! θα παω το συντομοτερο!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: dreamxr11 στις Οκτώβριος 17, 2011, 22:31:16
Μεχρι ποτε ειναι η προθεσμια,ξερετε;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 17, 2011, 22:32:28


Μέχρι τις 30-11

Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 17, 2011, 22:32:54
Μεχρι ποτε ειναι η προθεσμια,ξερετε;

Καλησπέρα αγαπητή διαχειρίστρια.

Μέχρι τέλος νοέμβρη.με πρόλαβε η ασημένια
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: dreamxr11 στις Οκτώβριος 17, 2011, 22:37:43
Σας ευχαριστω και τους δυο!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 18, 2011, 22:40:38
Διάβασα το κείμενο για τη σίτιση από το επίσημο σάιτ του Καποδιστριακού και λέει ότι δικαιούμαστε και μεις τα μεταπτυχιακό-πουλα. Λέτε να μην το άλλαξαν; Έχω ταραχθεί από χθες με τον αποκλεισμό από τη λέσχη... : ***
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 18, 2011, 23:36:36
Εσείς τώρα που τελειώσατε τη σχολή γίνατε πλούσιοι,δεν έχετε ανάγκη από δωρεάν σίτιση.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 18, 2011, 23:43:20
Πάντως σήμερα που πήγα να βγάλω κάρτα σίτισης, συνάντησα μεγάλη ουρά, δε θυμάμαι ποτέ να γινόταν κάτι τέτοιο. Τέλος αυτοί που σνόμπαραν τις λέσχες, αν έχετε καταλάβει.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Elisavet στις Οκτώβριος 18, 2011, 23:53:12
αχ, ναι? και περσι που ειχα παει γινοταν χαμος. αφου μας ειχαν στειλει και σε αλλους οροφους και αλλα γραφεια να τα βγαλουμε γτ δεν θα τελειωναμε ποτε!
 : %^
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 19, 2011, 00:35:55
Εσείς τώρα που τελειώσατε τη σχολή γίνατε πλούσιοι,δεν έχετε ανάγκη από δωρεάν σίτιση.

Ναι, γιατί τώρα δουλεύουμε και βγάζουμε χρήματα... : %^
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 19, 2011, 16:50:04
Εσείς τώρα που τελειώσατε τη σχολή γίνατε πλούσιοι,δεν έχετε ανάγκη από δωρεάν σίτιση.

Ναι, γιατί τώρα δουλεύουμε και βγάζουμε χρήματα... : %^

Δεν χρειάζεται καν να δουλεύετε.Είστε εισοδηματίες-επιχειρηματίες ή κάτι σχετικό και δεν το έχετε καταλάβει.Αυτόματα μόλις τελειώσεις το ένα πτυχίο λύνεις όλα τα οικονομικά σου θέματα,τι δωρέαν σίτιση,πάσο και τα σχετικά...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Υπεργαλαξιακός άρχων του φόρουμ στις Οκτώβριος 20, 2011, 00:29:23
Μα και βέβαια δικαιούμαστε οι μεταπτυχιακοί! Γιατί όχι? Πώς τρώω εγώ 2 χρόνια τώρα?
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 20, 2011, 11:22:29
Λένε ότι από φέτος άλλαξε η ρύθμιση. Αχ ελπίζω να είναι ράδιο αρβύλα...Δε θα αντέξω τέτοιο χτύπημα στην καρδιά... : %^
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 20, 2011, 13:40:11
Αυτό, Λυδία, δεν είναι χτύπημα μόνο στην καρδιά, είναι χτύπημα στο στομάχι...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 20, 2011, 14:11:34
Και στην τσέπη μη σου πω.... clew
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Javelina στις Οκτώβριος 21, 2011, 16:59:04
Δυστυχώς, ισχύει. Όχι σίτιση για τους μεταπτυχιακούς. Εκτός κι αν αργότερα ανακοινωθεί κάτι και το αλλάξουν πάλι.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: foteini στις Οκτώβριος 21, 2011, 21:21:22
κριμα...δε το θεωρω ομως δικαιο.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 25, 2011, 17:26:47
πηγα σημερα tsioy στν λεσχη...κ εφαγα μακαρονια...ολα ωραια ηταν...μια χαρα.μια περιεργη αισθηση την εχω ειναι η αληθεια...κατι αναμεσα σε κορεσμο κ πεινα.δν μπορω να καταλαβω....
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 25, 2011, 17:30:38
πηγα σημερα tsioy στν λεσχη...κ εφαγα μακαρονια...ολα ωραια ηταν...μια χαρα.μια περιεργη αισθηση την εχω ειναι η αληθεια...κατι αναμεσα σε κορεσμο κ πεινα.δν μπορω να καταλαβω....

Δοκίμασες, πουρέ με μπέικον,πέρκα με ρύζι και το αγαπημένο μου ντόνατ(λουκουμάς δεν είναι;);
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 25, 2011, 17:32:55
δοκιμασα πουρε με μπεικον,μακαρονια μ κρεμα γαλακτοσ και μανιταρια.σαλατα και λουκουμα(ναι λουκουμασ ειναι)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 25, 2011, 18:01:04
Πως σου φάνηκε λοιπον το MENU;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 25, 2011, 18:05:05
μια χαρα ητν....ολα πολυ καλα.χαιρομαι π εχουμε κτ τοσο καλο κ κριμα π δν τ αξιοποιουμε ολοι!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 25, 2011, 18:12:04
Όντως, ο πουρές ήταν κορυφαίος ακόμα και η πέρκα, στο λέει κάποιος που τρώει μόνο γαύρο, ήταν γευστική και μαλακή στην υφή.Ο λουκουμάς είναι ο αγαπημένος μου.Βέβαια έχω φάει και ζελέ που άξιζε. Το γιαούρτι δεν μου άρεσε αλλά αυτά είναι γούστα.Απο σαλάτα δεν ξέρω τη προτιμάς, προσωπικά τρώω μόνο ντομάτα.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Υπεργαλαξιακός άρχων του φόρουμ στις Οκτώβριος 25, 2011, 18:22:00
Τόσα χρόνια σε αυτό το φόρουμ κανένας δεν έχει σχολιάσει το φαγητό της λέσχης!!! Τώρα το συνειδητοποίησα και μου φαίνεται πολύ περίεργο....


Εγώ πάντως τη βρίσκω με όλα, εκτός από τα όσπρια....
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 25, 2011, 18:29:55
Κοίταξε μιλάς με έναν λάτρη της κουζίνας και αυτό φαίνεται άλλωστε(και απο τις προτιμήσεις μου περί φαγητού : hu και απο την εμφάνιση μου : laugh)).Επιπροσθέτως, ο έρωτας περνάει απο το στομάχι, άρα θα πρέπει να την εντυπωσιάσεις και γαστρονομικά!!!!
Προσωπικά τρώω τις φακές αλλά φασόλια ουτε να τα ακουμπήσω! Φασολάκια ούτε!
Να δώσω μια επεξήγηση εδώ.Ούτε σπίτι μου τρώω φασολάκια, φασόλια και ρεβύθια.Αυτό για να μην δώσω λάθος εντυπώσεις!!!!!!

Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 25, 2011, 18:42:17
Εμένα μ'αρέσουν άπαντα τα φαγητά στη λέσχη.Γλυκά κι αλμυρά. 8)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 25, 2011, 19:13:20
Να δώσω μια επεξήγηση εδώ.Ούτε σπίτι μου τρώω φασολάκια, φασόλια και ρεβύθια.Αυτό για να μην δώσω λάθος εντυπώσεις!!!!!!

Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: student στις Οκτώβριος 25, 2011, 22:48:05
εγω ημουν πολυ ιδιοτροπη στο φαγητο πριν γινω φοιτητρια.δεν ετρωγα αγγουρι, παντζαρι χταποδι και γενικως ημουν λιγο μιζερη.το πρωτο εξαμηνο τρεφομουν αποκλειστικα με ντελιβερι μεχρι που με επιασε το στομαχι μου.οντας λοιπον εκπαιδευμενη στομαχικα το δευτερο εξαμηνο εχοντας τρελη πεινα ξεκινησα λεσχη και ουτε που καταλαβα τη σοδα που λεγατε πιο πριν.χαρη στη λεσχη τωρα τρωω τα παντα!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 26, 2011, 09:14:17
Πάντως τα λαδερά της λέσχης τα τρώω ευχαρίστως. Στο σπίτι μου όχι...Ή τουλάχιστον με το ζόρι...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: irva στις Οκτώβριος 27, 2011, 11:32:54
Τελικά οι μεταπτυχιακοί δικαιούμαστε ή όχι δωρεάν σίτιση?
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Οκτώβριος 27, 2011, 11:34:36
όχι
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 27, 2011, 12:10:43
Με σιγουριά, περίσσια λύπη, έναν πόνο στο στήθος, στην καρδιά και στην τσέπη, έχω να πω πως ΔΕ δικαιούμαστε....

Παρακαλείται ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών να οργανώσει δημόσια και δωρεάν συσσίτια στην είσοδο της Μαρασλείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: irva στις Οκτώβριος 28, 2011, 16:31:08
Τρελαίνομαι για νερόβραστη φασολάδα και ξερό ψωμί! Κουράγιο Λυδία, μη λυγίζεις τώρα που η πατρίδα έχει ανάγκη το αντίτιμο του πιάτου σου. Εμένα δε με νοιάζει, δεν έχω χωνέψει ακόμα αυτά που έφαγα μαζί με τον Πάγκαλο.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Οκτώβριος 28, 2011, 16:58:26
you're good!!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: jenny στις Νοέμβριος 23, 2011, 00:13:58
ξερει κανεις απο τι ωρα ειναι ανοιχτα στην ιπποκρατουσ για να βγαλεις καρτα???
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Νοέμβριος 23, 2011, 13:43:33
Από τις 9:30-12:30.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Νοέμβριος 23, 2011, 17:16:04
έξω από την λέσχη ήταν κολλημένο ένα χαρτί (στην πόρτα στον 4ο όροφο) που έλεγε μέχρι τη 1 και όχι μέχρι τις 12και30!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Νοέμβριος 23, 2011, 17:39:38
μέχρι 30 του μήνα τελικά μπορούμε να βγάζουμε;


καμιά παρατασούλα; : ]]
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Νοέμβριος 23, 2011, 19:33:39
δεν έχω δει κάτι για παράταση.

στην Ιπποκράτους 15, στον 3ο και στον 4ο όροφο εκδίδονται κάρτες σίτισης από τις 9.30 μέχρι τις 13.00!

επιλέγετε και χρωματάκι :)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Giwrgitsa1 στις Νοέμβριος 23, 2011, 19:54:14
Βασικά δεν νομίζω ότι επιλέγεις χρώμα... Παίρνεις κάρτα με συγκεκριμένο χρώμα, ανάλογα με τη σχολή που είσαι και επομένως ανάλογα, με το εστιατόριο που δικαιούσαι να τρως! : ?>
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Νοέμβριος 23, 2011, 20:11:35
χαχαχα αλήθεια; εμένα με ρώτησε.. μάλλον διάλεξα το σωστό
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Νοέμβριος 23, 2011, 23:18:15
μέχρι 30 του μήνα τελικά μπορούμε να βγάζουμε;


καμιά παρατασούλα; : ]]
ότι και καλά αν πάρει παράταση εσύ θα βγάλεις κάρτα??Που τα πουλάς αυτά??
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Νοέμβριος 27, 2011, 22:42:02
έβγαλα πιτσιρικάκι : smoking

Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Νοέμβριος 28, 2011, 01:36:21
http://www.youtube.com/watch?v=ncHWJ28EXIw
ώπαα Τσίου!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Νοέμβριος 29, 2011, 16:10:46
άααλλλααααα

μα κακή του τύχη λίγο παραπάνω τρακάρει πολιτσμάνο
........
δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι απ'τον πολιτσμάνο ζητάει τσιγαράκι
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Νοέμβριος 29, 2011, 20:37:45
Τσίου,ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι...Τώρα θα σου ζητάω εγώ φαγητό...Μια ταπεινή σαλατούλα κι ένα μηλαράκι,έτσι να ξεγελάσω το στομάχι μου...
Έχε γεια καημένη κάρτα...!!! : bye2
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Νοέμβριος 29, 2011, 22:49:54
Tsioy,πάρε και ένα διπλό ορεκτικό για μένα.  : )^
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Νοέμβριος 29, 2011, 23:00:34
Λυδία,σου χαρίζω τον δεύτερο λουκουμά που θα πάρει...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Νοέμβριος 29, 2011, 23:12:32
Ο πόνος τελικά είναι λιγότερος όταν τον μοιράζεσαι...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Νοέμβριος 30, 2011, 00:45:44
Τελικά τρώτε ή δεν τρώτε τζάμπα οι μεταπτυχιακοί;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Νοέμβριος 30, 2011, 00:50:53
Τρώνε τζάμπα όσοι πρόλαβαν να κάνουν αίτηση μέσα στη διορία που είχε τεθεί(μέχρι τις 14/11 δηλαδή).
Το θέμα είναι ότι η δική μας γραμματεία δεν ενημερώθηκε σωστά ή δεν έδωσε την απαραίτητη προσοχή,δεν ξέρω,και έτσι η ανακοίνωση για τις αιτήσεις δεν αναρτήθηκε πουθενά,ούτε σε πίνακα ούτε διαδικτυακά.Η διορία έληξε κι εμείς του παιδαγωγικού μείναμε χωρίς κάρτες και χωρίς τζάμπα φαΐ.Κάποιοι ωστόσο που ενημερώθηκαν από ανακοινώσεις που είδαν αλλού(π.χ. σε εστίες) έκαναν την αίτηση μια χαρά στην ώρα τους.Ρώτησα και δεν γίνεται καμία παραχώρηση για τους υπόλοιπους. :(
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Νοέμβριος 30, 2011, 00:55:26
Αθάνατες γραμματείες!

Σας δίνω το ελεύθερο να τους κράξετε όσο δεν πάει.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Νοέμβριος 30, 2011, 01:27:22
Να τους κράξουμε από δω δεν έχει νόημα.Να τους κράξουμε στα μούτρα τους πρέπει...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Νοέμβριος 30, 2011, 10:43:56
Τρώνε τζάμπα όσοι πρόλαβαν να κάνουν αίτηση μέσα στη διορία που είχε τεθεί(μέχρι τις 14/11 δηλαδή).
Το θέμα είναι ότι η δική μας γραμματεία δεν ενημερώθηκε σωστά ή δεν έδωσε την απαραίτητη προσοχή,δεν ξέρω,και έτσι η ανακοίνωση για τις αιτήσεις δεν αναρτήθηκε πουθενά,ούτε σε πίνακα ούτε διαδικτυακά.Η διορία έληξε κι εμείς του παιδαγωγικού μείναμε χωρίς κάρτες και χωρίς τζάμπα φαΐ.Κάποιοι ωστόσο που ενημερώθηκαν από ανακοινώσεις που είδαν αλλού(π.χ. σε εστίες) έκαναν την αίτηση μια χαρά στην ώρα τους.Ρώτησα και δεν γίνεται καμία παραχώρηση για τους υπόλοιπους. :(
αχ ρε Χρύσα, στο είχα πει! Έπρεπε να το ψάξεις κιάλλο!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Νοέμβριος 30, 2011, 20:45:30
Να τους κράξουμε από δω δεν έχει νόημα.Να τους κράξουμε στα μούτρα τους πρέπει...

Μα αυτό σου λέω κι εγώ, να τους κράξεις κατάφατσα.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Δεκέμβριος 03, 2011, 22:39:36
Λυδία και χρύσα,εγώ θα σας απαλύνω τον πόνο με την προσφορά ενός λουκουμά,μισής σαλάτας και όσα φρούτα θέλετε.
ό,τι μπορώ ν αδιαθέσω θα τα διαθέσω,τα υπόλοιπα θα τα φάω μόνος μου,είπαμε δεν είμαι και καμιά φιλανθρωπική.


(ασχέτως που φέτος δε με βλέπω να πατάω λέσχη ποτέ,άλλος τη χρειάζεται άλλος χαίρεται το θαλασσί της χρώμα)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Ιούνιος 29, 2012, 01:41:25


Το εστιατόριο θα λειτουργήσει έως τις 8 Ιουλίου
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Ιούνιος 29, 2012, 22:16:56
 : hu

με την όρεξη θα μείνουμε
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 01, 2012, 20:23:10
Από φέτος, παιδιά, θα πρέπει να υποβάλλουμε ένα σωρό δικαιολογητικά για να βγάλουμε κάρτα. Πλέον θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για όσους σιτίζονται.

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/387815/aitiseis-gia-dorean-sitisi-foititon-to-2012-13/

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταθέτουμε τα εξής:

α. Απλή αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

β. Δυο φωτογραφίες του φοιτητή.

γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

δ. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

ε. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (βάσει υποδείγματος που είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας)

ζ. Βεβαίωση Σπουδών του Ιδρύματός μας

η. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 2012

θ. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται)

ι) Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας (όπου απαιτείται)

κ) Βεβαίωση Σπουδών αδερφού φοιτητή(όπου απαιτείται)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 01, 2012, 20:55:27
Πάλι καλά που δε ζητούν και ιατρικές εξετάσεις...Βέβαια, σε πολλά Πανεπιστήμια ίσχυε ακόμα το εισοδηματικό κριτήριο. Οπότε, παιδιά δημοσίων υπαλλήλων και μισθωτών αποκλείονται...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Σεπτέμβριος 01, 2012, 22:50:40
Δεν πάμε καλά... : zaliz
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Σεπτέμβριος 02, 2012, 18:41:30
μάλλον δε θα βγάλω κάρτα σίτισης φέτος : %^
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 02, 2012, 18:53:12
Επειδή βαριέσαι να μαζεύεις χαρτιά; Αμαρτία.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Σεπτέμβριος 02, 2012, 18:56:05
αμαρτία είναι να φάω στη μάπα όλες τις υπηρεσίες για να φάω λέσχη δυο-τρεις φορές το πολύ όπως έκανα πέρυσι :Ρ
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Σεπτέμβριος 02, 2012, 19:46:03
Σκέψου ότι εγώ πάλι δεν θα μπορώ να φάω τζάμπα...Τουλάχιστον βγάλε για να κερνάς καμιά φορά.. : angeloudi (το ζητιανάκι... : tongue)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Σεπτέμβριος 05, 2012, 16:03:52
σου ετοιμάζω εξουσιοδοτήσεις για όλα όταν γυρίσεις και μετά,όταν μου βγάλεις και την κάρτα, ότι κέρασμα θες από τη λέσχη : tongue
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 07, 2012, 14:30:14
Μετεγκατάσταση του Φοιτητικού Εστιατορίου του Κέντρου της Αθήνας, Αραχώβης 44

Σας γνωρίζουμε ότι το Φοιτητικό Εστιατόριο του Κέντρου της Αθήνας, Αραχώβης 44, μετεγκαταστάθηκε στο νέο κτήριο της οδού Λυκαβηττού 14, όπου και θα λειτουργεί από 1η Σεπτεμβρίου 2012.


Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Σεπτέμβριος 07, 2012, 16:11:35
Από τα Εξάρχεια στο Κολωνάκι...Αναβαθμίστηκε! : tongue
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 07, 2012, 17:52:55
Από τα αλώνια στα σαλόνια. Καλά για τους νομικάριους θα έγινε η αλλαγή...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 07, 2012, 21:58:07
Τους νομικάριους θα βολέψει. Ένας λόγος είναι και τα εκατοντάδες άτομα από τα Εξάρχεια που χωρίς φοιτητική ιδιότητα πήγαιναν τον τελευταίο χρόνο κι έτρωγαν στην Αραχώβης.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: antonia στις Σεπτέμβριος 07, 2012, 22:19:26
Αν πάμε όλα τα απαραίτητα χαρτιά για την κάρτα σίτισης, υπάρχει περίπτωση να αρνηθούν να μας τη βγάλουν αν πχ. το εισόδημα είναι παραπάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό?
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 07, 2012, 22:23:56
Ναι, όλα αυτά μπήκαν για να ελέγχεται το εισόδημα. Έγραψα στην πρώτη σελίδα του θέματος όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 07, 2012, 23:31:26
Βασικά το Παν/μιο έχει την τάση να ξενοικιάζει τα κτήριά του και να χρησιμοποιεί τη δική του περιουσία. Οπότε, μάλλον κάτι τέτοιο έγινε.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Σεπτέμβριος 07, 2012, 23:47:52
Δεν πειράζει.Ανηφόρα, θα κάνουμε και γυμναστική.  : tongue (όσοι θα δικαιούνται πλέον να τρώνε εκεί βέβαια)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Σεπτέμβριος 08, 2012, 12:17:36
Κολωνάκι;;;;
τί; τώρα θα τρώμε με σαβουάρ βίβρ δηλαδής;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Σεπτέμβριος 08, 2012, 16:29:28
Κολωνάκι;;;;
τί; τώρα θα τρώμε με σαβουάρ βίβρ δηλαδής;

Μάλλον δεν θα τρώμε...κι όχι επειδή θα πρέπει να ακολουθήσουμε κανόνες σαβουάρ βιβρ. ::)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Σεπτέμβριος 08, 2012, 17:00:55
τί θα σερβίρουν και ντελικατέσεν;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 08, 2012, 19:02:33
Το μενού επιμελείται διάσημος Γάλλος σεφ και αρχίζει με σολωμό και αυγοτάραχο. Φήμες λένε ότι θα είναι υποψήφιο για Χρυσό Σκούφο! Λέτε να "φάει" τη "Σπονδή";
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Σεπτέμβριος 08, 2012, 20:04:53
Θέλω τον Ιανό για βοηθό σεφ με άσπρο φουσκωτό σκούφο, αλλιώς δεν έρχομαι να φάω!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Σεπτέμβριος 08, 2012, 20:49:17
ναι ρε φίλε!!!! αυγοτάραχο είναι η λέξη που ψάχνω από το πρωί!!!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Σεπτέμβριος 09, 2012, 02:09:28
Λέτε να αναβαθμιστεί και το επιδόρπιο τώρα με την αλλαγή; Να'χει ας πούμε κανένα cheesecake, σοκολατένια brownies με παγωτό ή φρούτα μεθυσμένα σε κόκκινο κρασί;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 11, 2012, 14:49:53
Το επιδόρπιο αναβαθμίστηκε! Ζελεδάκι γεύση πορτοκάλι είχε σήμερα.

Το νέο κτίριο της λέσχης είναι πολύ ωραίο, αλλά έχει πολύ λιγότερες θέσεις από το παλιό. Χαμός θα γίνεται όταν θα έχει κόσμο. Κι επιπλέον μας κοιτάζουν περίεργα από τα παράθυρα οι Κολωνακιώτες που περνούν από τη Λυκαβηττού.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: pubble στις Σεπτέμβριος 11, 2012, 14:56:54
Έβγαλες κιόλας τη νέα κάρτα ή τρως με την προηγούμενη ή απλά πλήρωσες;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 11, 2012, 14:58:00
Οι περσινές μας κάρτες ισχύουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Σεπτέμβριος 11, 2012, 20:45:47
και γω πήγα σήμερα πρώτη φορά στην καινούργια μας λέσχη και μου άρεσε δε μπορώ να πω!
αν και η Αραχώβης είχε άλλη χάρη! ήταν πιο άνετη, ευάερη, ευήλια, αλλά η καινούργια είναι πιο καινούργιο κτίριο, πιο περιποιημένο.
άσε που θα είναι ωραία άμα βρέχει να κάθεσαι και στη τζαμαρία να χαζεύεις τους βρεμμένους
ντάξει όντως έχει λιγότερα τραπέζια, αλλά έχει κι άλλον έναν όροφο που ήταν κλειστός σήμερα.

εύκολα πας πάντως!!
παίρνεις τη Σόλωνος και προχωράς προς κολωνάκι και η Λυκαβητού είναι η τρίτη τέταρτη κάθετη!

άντε καλώς στεγαστήκαμε και καλή όρεξη νά χουμε!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Σεπτέμβριος 12, 2012, 01:17:40
Από όρεξη άλλο τίποτα!!

Η τιμή για όποιον δεν έχει κάρτα είναι ακόμα 4 ευρώ;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 12, 2012, 11:25:59
Όντως αυτή είναι καίρια ερώτηση...Στη Σόλωνος κάνεις αριστερά ή δεξιά για τη λέσχη;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 12, 2012, 11:57:06
Aριστερά. Είναι κοντά στον Άγιο Διονύσιο η νέα λέσχη.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Σεπτέμβριος 12, 2012, 13:29:04
χμμ.. δεν ξέρω τί γίνεται με τους μη έχοντες κάρτα. πρέπει να το μάθουμε αυτό!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Σεπτέμβριος 12, 2012, 19:36:44
Τελικά ισχύουν τα περσινά: 4 ευρώ για όποιον δεν έχει κάρτα, με την απόδειξη μπορείς να πάρεις και βραδινό.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 12, 2012, 20:22:17
Προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης για το έτος 2012-2013

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης (http://lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/tmima-sitishs-foithton/dikaioyxoi-dwrean-sitishs.html)
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων (http://lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/tmima-sitishs-foithton/proypo8eseis-dwrean-sitizomenwn.html)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δωρεάν σίτιση (http://lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/tmima-sitishs-foithton/apaitoymena-dikaiologhtika-gia-th-symmetoxi-sth-dwrean-sitish.html)
Διάρκεια Συσσιτίου (http://lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/tmima-sitishs-foithton/diarkeia-syssitioy.html)
Φοιτητικά Εστιατόρια (http://lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/tmima-sitishs-foithton/foithtika-estiatoria.html)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 13, 2012, 19:33:09
Καλά τόσα πολλά χαρτιά για μια κάρτα ρε παιδιά; Θέλουμε μια βδομάδα για να τα μαζέψουμε. Ουστ.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 13, 2012, 19:43:56
Κι όχι τίποτα άλλο, το πανεπιστήμιο λέει ότι ακόμα κι αν το εισόδημα των γονιών μας είναι χαμηλότερο από το προβλεπόμενο, προτεραιότητα θα έχουν αυτοί με το χαμηλότερο εισόδημα σε περίπτωση που δεν έχουν πολλά χρήματα για τη σίτιση.

Αυτό με τα χαρτιά καταντά καθαρή γραφειοκρατία. Το εκκαθαριστικό της εφορίας αρκούσε πιστεύω.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 13, 2012, 20:17:51
Μου αρέσει που θέλει και επικυρωμένα αντίγραφα. Δεν τους φτάνει μια απλή φωτοτυπία;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 22, 2012, 19:04:34
Η προθεσμία αιτήσεων για κάρτα σίτισης λήγει στις 12 Οκτωβρίου 2012.


Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 22, 2012, 19:46:06
Επίσης, να σημειωθεί ότι η αίτηση για την έκδοση κάρτας σίτισης θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά.
http://www.ecd.uoa.gr/pdf/aithsh%20sitisi.pdf
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Σεπτέμβριος 22, 2012, 21:07:57
Ρε δεν πάμε καλά! Κάθε χρόνο και κάτι καινούριο ηλεκτρονικά. . .   : asxoliasto Από του χρόνου, προβλέπω, θα ξεκινήσουν και Online Courses από το καποδιστριακό για μεγαλύτερη διευκόλυνση των φοιτητών! Ευχαριστούμε τους ιθύνοντες για το ζωηρό και αμείωτο- σχεδόν ρομαντικό, θα 'λεγε κανείς ερωτικό- ενδιαφέρον τους για εμάς τους φοιτητές, σε μια εποχή όπου ο ρομαντισμός έχει πεθάνει! :)
 : respect παιδιά! Επιτέλους, έφτασε η εποχή του εκσυγχρονισμού και της αναβίωσης της εκπαίδευσης!
 : laugh) Τραγικό. . .
Παρεμπιπτόντως, ο "αριθμός μητρώου" δίνεται από τη γραμματεία μετά την εγγραφή μας;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 22, 2012, 22:12:08
Πες τα, ρε VibeZ! Πολύ πιο εύκολη ήταν η διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια.

Τον αριθμό μητρώου στον δίνουν κι από πριν, μη σου πω.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Σεπτέμβριος 25, 2012, 10:43:31
ναι.. αυτό θα πει πράγματι εκσυγχρονισμός.
πρώτα το ψηφιακό σχολείο και τώρα αυτό.
τά χω χάσει!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Tsioy στις Σεπτέμβριος 25, 2012, 20:36:18
οι ηλεκτρονικές δηλώσεις είναι εκσυγχρονισμός
όχι να περιμένουμε σαν τα πρόβατα σε ουρές(καθόλου ρομαντικό παρεπιπτόντως : balloon)


τώρα το ότι έγινε δυσκολότερη η αίτηση αφορά καθαρά στο ότι άλλαξαν τα κριτήρια για να βγάλεις κάρτα
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 26, 2012, 00:15:52
Και πάλι τα δικαιολογητικά θα πάμε να τα παραδώσουμε αυτοπροσώπως όμως.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Elisavet στις Σεπτέμβριος 26, 2012, 00:23:57
Από φέτος, παιδιά, θα πρέπει να υποβάλλουμε ένα σωρό δικαιολογητικά για να βγάλουμε κάρτα. Πλέον θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για όσους σιτίζονται.

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/387815/aitiseis-gia-dorean-sitisi-foititon-to-2012-13/

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταθέτουμε τα εξής:

α. Απλή αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

β. Δυο φωτογραφίες του φοιτητή.

γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

δ. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

ε. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (βάσει υποδείγματος που είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας)

ζ. Βεβαίωση Σπουδών του Ιδρύματός μας

η. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 2012

θ. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται)

ι) Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας (όπου απαιτείται)

κ) Βεβαίωση Σπουδών αδερφού φοιτητή(όπου απαιτείται)

το στ' τι ειναι? αυτο που εκτυπωνουμε στο ιντερνετ?
και το α' το περνουμε εκεινη την ωρα που τα καταθετουμε?
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: pubble στις Σεπτέμβριος 26, 2012, 09:58:18
Και γω έχω τις ίδιες απορίες με την Ελισάβετ και άλλη μια:
λέγοντας σε κάποιες αιτήσεις "μη υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης" εννοεί για μένα, έτσι;Αν εγώ καταθέτω φορολογική δήλωση, σωστά;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 26, 2012, 11:28:42
Το στ' μάλλον το μάντεψες σωστά, Ελισάβετ. Κι εγώ δεν έχω κάνει ακόμα τη διαδικασία και δεν ξέρω. Όσο για την αίτηση, πρέπει να είναι αυτή που συμπληρώνουμε στο ίντερνετ κι εκτυπώνουμε.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 26, 2012, 15:52:36
Αν δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση, πρέπει να πάτε στην Εφορία και να υποβάλετε μια Υπεύθυνη δήλωση (σας τη δίνουν εκεί) ότι δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση και ότι οι γονείς σας σας φιλοξενούν στο σπίτι! (ναι, ακούγεται αστείο αλλά έτσι είναι...).

Γενικά η Υπεύθυνη δήλωση είναι εκείνο το κλασσικό χαρτί που έχουμε όλοι χρησιμοποιήσει κάποτε : biggrin
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Karma στις Σεπτέμβριος 28, 2012, 20:01:18
θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτηαης τι πρέπει να κάνω! : help : help : help
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: pubble στις Σεπτέμβριος 28, 2012, 23:17:00
Κι αν υποβάλουμε στην Εφορία την Υπευθυνη Δήλωση, στη σχολή τι υποβάλλουμε για αυτό το θέμα;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 01, 2012, 15:20:51
Επειδή είδα αυτές τις μέρες πολλά παιδιά να μπερδεύονται με τα χαρτιά που ζητάει η υπηρεσία, το αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας για όσους είμαστε από επαρχία πρέπει να δείχνει τη διεύθυνση των γονιών μας και όχι τη δική μας στην Αθήνα.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: evelyn στις Οκτώβριος 01, 2012, 15:49:29
οι μεταπτυχιακοί θα δικαιούνται σίτιση;;; αν προλάβουν έστω
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 01, 2012, 17:03:44
Αν πληροίς τα εισοδηματικά κριτήρια, ναι!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Elisavet στις Οκτώβριος 05, 2012, 01:22:17
ολα αυτα τα χαρτια που και ποτε πρεπει αν παμε να τα δωσουμε???
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 05, 2012, 12:06:15
Το έχουμε ήδη γράψει, μέχρι 12 Οκτωβρίου στο τμήμα σίτισης, που βρίσκεται στον 4ο όροφο της πανεπιστημιακής λέσχης (Ιπποκράτους 15)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Elisavet στις Οκτώβριος 07, 2012, 03:47:06
ναι δικιο εχεις. σε ευχαριστω.  : thanks απλα τι ωρα με ενδιεφερε κυριως.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 07, 2012, 12:46:27
Η ώρα είναι από το πρωί, δε θυμάμαι ακριβώς τι ώρα, ή 8 ή 9, έως τις δύο το μεσημέρι.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 07, 2012, 12:55:06
Αυτό το συνημμένο δείτε το όλοι όσοι δεν έχετε συμπληρώσει ακόμα την αίτηση, θα σας βοηθήσει αρκετά.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Elisavet στις Οκτώβριος 07, 2012, 16:20:56
α, ωραια. ευχαριστω.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Οκτώβριος 08, 2012, 20:57:52
Χρειάζεται πιστοποιητικό γεννήσεως ρε παιδιά;;;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 08, 2012, 21:02:23
Όχι.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Οκτώβριος 08, 2012, 21:06:34
Οκέι, θενξ!  : thanks
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Bagatelle στις Οκτώβριος 08, 2012, 21:10:47
μόνο ένα πιστοποιητικό ότι πέρσες την comfort zone σου
 : tongue
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Οκτώβριος 08, 2012, 21:16:19
1-1. . . :P (Ευτυχώς που δεν είμαστε off topic! :D )
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: billitsa8 στις Οκτώβριος 09, 2012, 11:43:40
Ρε παιδιά έλεος!! γιατί τι εισόδημα επιβολής εισφοράς και όχι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα;; Γιατί έχουν διαφορά; ουφ....Αν ήταν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα θα με έπιανε στο τσακ αλλά στο εισόδημα επιβολής εισφοράς η μάνα μου έχει παραπανω!!! τι στο καλό....
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 09, 2012, 16:12:37
Φαίνεται ήταν πολλοί οι δικαιούχοι και είπαν να τους μειώσουν  : tongue Πέρασα από την εστία. Καλέ τι χώρος είναι αυτός; Πολύ εκλεπτυσμένος  : t
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ntalia στις Οκτώβριος 31, 2012, 12:29:58
Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως γνωρίζει κανεις πότε θα βγει ανακοίνωση για τις καινούργιες κάρτες σίτισης. Η προθεσμία λήγει αύριο και θα πρέπει να πληρώνουμε.  : angry
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 31, 2012, 17:19:18
νταλια δεν θελω να σε στεναχωρησω αλλα απ οτι ξερω οι δηλωσεισ για τισ καινουργιεσ καρτεσ εχουν βγει εδω και καιρο και εχουν τελειωσει κιολασ......12 οκτωβριου αν δεν κανω λαθοσ ηταν η τελευταια μερα!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 31, 2012, 18:54:31
Η Ντάλια μάλλον εννοεί αν ξέρει κανείς πότε θα βγουν οι νέες κάρτες. Άκουσα ότι από την επόμενη βδομάδα θα δοθούν. Ως τότε όσοι έχουμε κάνει αίτηση θα τρώμε δείχνοντας το τρίπτυχό μας.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 31, 2012, 21:18:21
Αποτελέσματα για κάρτες σίτισης 2012-2013

http://lesxi.uoa.gr/proboli-newn/dikaioyxoi-dwrean-sitishs-gia-to-akadhmaiko-etos-2012-13.html
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 31, 2012, 21:53:44


Γίνεται γνωστό ότι παρατείνεται η ισχύς των ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης που εκδόθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έως και την Παρασκευή 09-11-2012.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: ntalia στις Οκτώβριος 31, 2012, 22:23:03
Ναι αυτό εννοούσα. Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Τώρα το είδα ότι βγήκαν τα ονόματα!  : '>
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Οκτώβριος 31, 2012, 22:33:39
 : laugh) Τραγικό ρε..  Αποτελέσματα.. Για... Κ-ά-ρ-τ-α  Σ-ί-τ-ι-σ-η-ς!
Τουλάχιστον πέρασα...

Ντριιιν, Ντριιν
-Έλα μαμά, πέρασα! ΠΈΡΑΣΑ!!! :)
-Τι έγινε παιδί μου, τι πέρασες; Δώσατε από τώρα εξεταστική ή βγήκαν τα μαθήματα της προηγούμενης;
-Ποιά μεθήματα ρε μαμά, σου λέω πέρασα στην τ-ε-λ-ι-κ-ή  φ-ά-σ-η του διαγωνισμού για ΚΆΡΤΑ ΣΊΤΙΣΗΣ!!! :D

Νόμιζα ότι μας είπε η Καλλιόπη ότι θα πάρουν όλοι οι φοιτητές του παιδαγωγικού κάρτα. Ισχύει έτσι;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 31, 2012, 22:35:24
Σκατά ισχύει.  : <*>
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Οκτώβριος 31, 2012, 22:39:06
Ωχ! Όντως;;; Έκανες και δεν σε δέχτηκαν;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 31, 2012, 22:49:06
Δε με δέχτηκαν παρότι πληρούσα τα κριτήρια και με το παραπάνω. Και γενικά είδα ότι δόθηκαν κάρτες σε παιδιά από Αθήνα και όχι σε άλλα από επαρχία.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Οκτώβριος 31, 2012, 22:54:14
Αλήθεια;;  :-\ Λυπάμαι ρε! Αν θες θα μοιραζόμαστε το φαγητό που παίρνω εγώ!  ^-^
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 31, 2012, 23:14:43
Να ήταν και πολύ  : tongue

Ευχαριστώ πάντως για την πρόθεσή σου να μοιραστείς το ελάχιστο φαγητό σου με την άτυχη συμφορουμίτισσά σου  : thanks
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: CunduLunaVini στις Νοέμβριος 01, 2012, 00:24:33
Δε με δέχτηκαν παρότι πληρούσα τα κριτήρια και με το παραπάνω. Και γενικά είδα ότι δόθηκαν κάρτες σε παιδιά από Αθήνα και όχι σε άλλα από επαρχία.

Μεγάλη βλακεία... thumbdown_
Οι Αθηναίοι τουλάχιστον έχουν το φαΐ της μαμάς τους... :P
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Νοέμβριος 01, 2012, 01:00:23
Να κάνεις ένσταση! Πάντως, ναι μεν το κριτήριο της φοίτησης δεν λαμβάνεται υπόψιν, από την άλλη δεν μπορεί να ελεγχθεί και η έλλειψη εντοπιότητας. Πάντως, όντως τραγικό να βλέπεις τα αποτελέσματα. Του χρόνου θα μπαίνετε με κωδικούς mysitisi  : *))
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: pubble στις Νοέμβριος 01, 2012, 15:09:59
Βασικά υπήρχε κριτήριο για τους ντόπιους...μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο εισόδημα, αυξανόταν κι άλλο το ποσό...αλλά όπως και να το κάνεις....!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: dreamxr11 στις Νοέμβριος 01, 2012, 15:37:53
που παμε ρε; που παμε;

μαρια να πας να το πεις...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Νοέμβριος 01, 2012, 15:49:27
Πήγα σήμερα κι ήταν μέσα στην υπηρεσία σίτισης ένας υπάλληλος αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Χτυπήσαμε την πόρτα, ξαναχτυπήσαμε, απάντηση δεν πήραμε, ούτε εγώ ούτε τα άλλα παιδιά που είχαν πάει να παραλάβουν την κάρτα. Εν τέλει έμαθα ότι θα τις δώσουν από Δευτέρα, για όποιον ενδιαφέρεται.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Νοέμβριος 29, 2012, 20:33:10
Για τους ταλαιπωρημένους πρωτοετείς που πεινάνε, είναι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης, άλλα δεν την έχουν παραλάβει εξαιτίας της απεργίας της Γραμματείας:
1.Εισέρχεστε με νεύρο στη Λέσχη (Λυκαβητού 14)
2.Περιμένετε στη σειρά και αρχίζετε να γεμίζετε το δίσκο σας
3.Αν σας ρωτήσει η ευγενική κυρία τον κωδικό σας (πράγμα που στο 99,9% των περιπτώσεων συμβαίνει) εξηγήστε σε χαμηλούς τόνους (όσο δύσκολο κι αν σας φαίνεται- είναι σημαντικό) για ποιό λόγο δεν έχετε ΑΚΌΜΑ!!! τον κωδικό και κατ' επέκταση την κάρτα σίτισης
4.Μιλάτε ευγενικά (πάλι είναι σημαντικό) στον ενθουσιώδη κύριο με το μουστάκι και εξηγείτε παρομοίως, ζητώντας του έπειτα να ψάξει στο αρχείο του υπολογιστή δίπλα στο ταμείο τον κωδικό σας (Απαιτείται να του πείτε το Ονοματεπώνυμό σας) τον οποίο και ύστερα γράφετε επιδεικτικά στο τεφτέρι της ευγενικής κυρίας πίσω από το γυάλινο πάγκο με τα φαγητά
5.Στο εξής δεν χρειάζετε να δίνετε λογαριασμό σε κανέναν, απλά να πέρνετε το φαγητάκι σας και να γράφετε τον κωδικούλη σας!

Καλή Όρεξη σε όλους!!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Νοέμβριος 29, 2012, 22:01:41
Όχι μόνο για τους πρωτοετείς, για όλους τους ταλαιπωρημένους και παρολίγον νηστικούς συμφοιτητές μας.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: VibeZ στις Νοέμβριος 29, 2012, 23:39:44
Φαντάζομαι όμως οι προηγούμενοι ήξεραν τον κωδικό τους. Ή αλλάζουν κάθε τόσο;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Νοέμβριος 29, 2012, 23:58:44
Αλλάζουν κάθε χρόνο.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Ιούνιος 21, 2013, 17:00:04
Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου το εστιατόριο θα λειτουργεί 13:00-20:00
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Ιούλιος 03, 2013, 20:06:38
Το φοιτητικό εστιατόριο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και 5/7/2013
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fatsa στις Αύγουστος 19, 2013, 00:44:20
 : h  Ξέρουμε πότε ανοίγει η λέσχη σίτισης;  : mam ???
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Αύγουστος 19, 2013, 12:26:44
Λογικά 2 Σεπτέμβρη  :)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fatsa στις Αύγουστος 20, 2013, 17:26:24
Merci Madame! : smile
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 14, 2013, 15:52:07
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά δωρεάν σίτισης για Πανεσπιστήμια και ΤΕΙ

http://www.eteachers.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CF%89%CF%81/
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Νοέμβριος 23, 2013, 14:30:03
Παράταση ισχύος της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης (κάρτας σίτισης) των φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. που εκδόθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης στη συνεδρία της 24-10-2013, αποφάσισε την παράταση ισχύος των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης των φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. που εκδόθηκαν για το Πανεπιστημιακό έτος 2012-2013, οι οποίες λήγουν στις 31/10/2013 μέχρι και την 16/12/2013, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η σίτιση των φοιτητών, καθότι δεν κατέστη δυνατή η έκδοση των νέων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, λόγω της συνεχιζόμενης καθολικής απεργίας των Διοικητικών υπαλλήλων του Ε.Κ.Π.Α.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: λιβελούλα στις Δεκέμβριος 18, 2013, 01:02:13
Πράγματι, η απόσταση Μαράσλειος-Ναυαρίνου ήταν κάτι που δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε εμείς μέχρι πέρυσι. Πάντως να ξέρετε πως αν το παίρνετε ποδαράτο από τη Σκουφά, στη μέση της διαδρομής είναι η λέσχη  : mam
Αυτό ακριβώς κάναμε χθες. : @Σίγουρα όμως είναι δωρεάν η σίτιση;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Δεκέμβριος 18, 2013, 09:37:36
Από πέρυσι η σίτιση είναι δωρεάν για όσους πληρούν κάποια εισοδηματικά ή/και κοινωνικά κριτήρια. Για όσους δεν καταφέρουν να βγάλουν κάρτα για δωρεάν σίτιση, το κόστος του φαγητού είναι 4 ευρώ (μεσημέρι-βράδυ).
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: sophiak στις Δεκέμβριος 18, 2013, 21:29:53
...sorry που ρωτάω, αλλά είναι πολύ σημαντικό... ,  η ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας σίτισης έχει βγει εδώ και κάμποσο καιρό, αλλά δεν λέει πότε ξεκινάει η προθεσμία για την έκδοση των νέων καρτών..!!?!?! Γιατί εγω και πέρυσι (όπως και φέτος) δικαιούμουν την κάρτα, αλλά δεν πρόλαβα να την βγάλω και υποχρεωνόμουν κάθε μέρα να πληρώνω..!!! Δεν θέλω να συμβεί και φέτος το ίδιο...!!!  : cry  Όποιος μπορεί να απαντήσε πότε και που γίνεται η έκδοση της κάρτας..!!!  : loveheart
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: λιβελούλα στις Δεκέμβριος 18, 2013, 23:22:59
Από πέρυσι η σίτιση είναι δωρεάν για όσους πληρούν κάποια εισοδηματικά ή/και κοινωνικά κριτήρια. Για όσους δεν καταφέρουν να βγάλουν κάρτα για δωρεάν σίτιση, το κόστος του φαγητού είναι 4 ευρώ (μεσημέρι-βράδυ).
Φτου! >:(
Σ'ευχαριστώ πάντως για την απάντηση!
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Δεκέμβριος 19, 2013, 00:23:11
...sorry που ρωτάω, αλλά είναι πολύ σημαντικό... ,  η ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας σίτισης έχει βγει εδώ και κάμποσο καιρό, αλλά δεν λέει πότε ξεκινάει η προθεσμία για την έκδοση των νέων καρτών..!!?!?! Γιατί εγω και πέρυσι (όπως και φέτος) δικαιούμουν την κάρτα, αλλά δεν πρόλαβα να την βγάλω και υποχρεωνόμουν κάθε μέρα να πληρώνω..!!! Δεν θέλω να συμβεί και φέτος το ίδιο...!!!  : cry  Όποιος μπορεί να απαντήσε πότε και που γίνεται η έκδοση της κάρτας..!!!  : loveheart

Είναι απλά μία είδηση που κυκλοφόρησε και την έβαλα πιο πολύ για να πάρουμε μία ιδέα για τα δικαιολογητικά, αλλά επίσημη ανακοίνωση από τη λέσχη του ΕΚΠΑ δεν έχει βγει ακόμα, οπότε μην ανησυχείς, θα είσαι εντός προθεσμίας.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: lne στις Δεκέμβριος 27, 2013, 18:58:11
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν και προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να  υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης,  από Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 έως Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Βλέπετε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες:

http://lesxi.uoa.gr/proboli-newn/ka8orismos-orwn-proypo8esewn-kai-diadikasias-gia-thn-paroxi-dwrean-sitishs-stoys-foithtes-toy-e-k-p-a-kata-to-akadhmaiko-etos-2013-2014.html
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Δεκέμβριος 27, 2013, 19:09:05
Οι ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης (κάρτες σίτισης) που εκδόθηκαν για το Πανεπιστημιακό έτος 2012-2013 ισχύουν μέχρι την έκδοση της νέας και όχι πέραν της 14-02-2014
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: λιβελούλα στις Ιανουάριος 21, 2014, 17:12:33
Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2014.

 
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Φεβρουάριος 17, 2014, 23:16:40
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση των νέων ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης
για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Γίνεται γνωστό ότι η διάθεση των νέων ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν
σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα γίνει από το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της
Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος
 όροφος, από 18/02/2014 έως 07/03/2014.
Οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και μια
φωτογραφία για την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας (κάρτας) δωρεάν σίτισης.
Σημειώνεται ότι η ισχύς των παλαιών καρτών σίτισης λήγει στις 07/03/2014.

Ο Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Λέσχης
 Αντώνιος Γκιόλας
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Φεβρουάριος 17, 2014, 23:17:23
Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14


Ανακοινώνονται οι Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της Λέσχης της 17/2/2014.
http://lesxi.uoa.gr/proboli-newn/dikaioyxoi-dwrean-sitishs-gia-to-akadhmaiko-etos-2013-14.html
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Nuria στις Μάρτιος 24, 2014, 20:34:49
ανάμεσα στα δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης λέει και για μια υπεύθυνη δήλωση. Τι ακριβώς πρέπει να γράψουμε σε αυτήν?
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Μάρτιος 24, 2014, 21:33:10
Αυτή τη συμπληρώνεις τη στιγμή που κάνεις την αίτηση, δεν είναι τίποτα. Καλύτερα να ανησυχείς για τη συγκέντρωση όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών  : ]]
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Nuria στις Μάρτιος 25, 2014, 10:04:43
τα έχω έτοιμα τα υπόλοιπα! : LOL
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 20, 2014, 16:56:45
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

http://lesxi.uoa.gr/proboli-newn/ka8orismos-orwn-proypo8esewn-kai-diadikasias-gia-thn-paroxi-dwrean-sitishs-stoys-foithtes-toy-e-k-p-a-kata-to-akadhmaiko-etos-2014-2015.html
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: λιβελούλα στις Νοέμβριος 03, 2014, 16:20:54
Διάθεση των ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Γίνεται γνωστό ότι η διάθεση των νέων ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνει από το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, από 03/11/2014 έως 14/11/2014.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και μια φωτογραφία για την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας (κάρτας) δωρεάν σίτισης.

Σημειώνεται ότι η ισχύς των παλαιών καρτών σίτισης λήγει στις 14/11/2014.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Νοέμβριος 09, 2014, 15:02:05
Πώς θα μάθουμε αν τελικά εγκρίθηκε η αίτησή μας;Μπαίνω στο σαιτ της Πανεπιστημιακής Λέσχης που μου είχαν πει να δω και δεν βλέπω κάπου αποτελέσματα.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: lne στις Νοέμβριος 09, 2014, 16:10:28
Μπες εδώ: http://lesxi.uoa.gr/proboli-newn/dikaioyxoi-dwrean-sitishs-gia-to-akadhmaiko-etos-2014-15.html
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Νοέμβριος 11, 2014, 16:09:25
Αααα,ευχαριστώ πολύ!Δεν ξέρω γιατί δεν το έβρισκα. :)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: λιβελούλα στις Απρίλιος 05, 2015, 21:14:59
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα φοιτητικά εστιατόρια πρόκειται να διακόψουν τη λειτουργία τους από 06/04/2015 έως και 19/04/2015, λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Σεπτέμβριος 15, 2015, 12:00:29
Γνωρίζετε,αν έχουν βγει οι ημερομηνίες για την έκδοση καινούριας κάρτας;
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Nuria στις Σεπτέμβριος 15, 2015, 17:54:47
Φένια, σήμερα πηρα τηλεφωνο και μου είπαν από σήμερα γίνεται η καταθεση των δικαιολογητικών και δεν υπάρχει όριο, όποτε θες (τωρα τι να σου πω, δεν ξερω αν ο κυριος έλεγε βλακείες...μου φανηκε ασχετος)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 16, 2015, 01:17:25
Τι δικαιολογητικά θέλει? Πω ακουστηκα πολύ γιαγιουλα...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Nuria στις Σεπτέμβριος 16, 2015, 10:12:14
λοιπόν η καταθεση εγγραφων γινεται τελικά 9 με 2 καθε μερα ως τις 16 Οκτωβρίου
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Nuria στις Σεπτέμβριος 16, 2015, 10:13:46
δικαιολογητικα αυτα τα ολίγα  : *))

http://www.lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/tmima-sitishs-foithton/apaitoymena-dikaiologhtika-gia-th-symmetoxi-sth-dwrean-sitish.html
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Σεπτέμβριος 16, 2015, 13:05:35
Α,ωραία,ευχαριστούμε Δέσποινα!Η αίτηση,βέβαια,γράφει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.Μάλλον πρέπει να το ανανεώσουν.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Nuria στις Σεπτέμβριος 16, 2015, 15:40:38
τους το είπα, ελπίζω να το αλλαξουν
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Lydia στις Σεπτέμβριος 16, 2015, 19:10:02
Γιατί όλα αυτά ρε παιδιά? Λες και δικαιουσαι υπερογκο επίδομα είναι η κατάσταση...
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Σεπτέμβριος 17, 2015, 12:06:52
χαχαχα,είναι τραγικό.Και να σκεφτείς ότι κάποτε η σίτιση ήταν δωρεάν για όλους.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Nuria στις Σεπτέμβριος 17, 2015, 13:38:16
και νομίζω πως πια δε σερβίρεται πρωινό.
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: Nuria στις Σεπτέμβριος 17, 2015, 13:38:44
επίσης αλλάξανε την αίτηση! έβαλαν την φετινή χαχαχα
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: fenia στις Σεπτέμβριος 18, 2015, 11:51:46
Α,ωραία!Θα μπω να το κοιτάξω. Ευχαριστούμε!! : :)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: vaspa στις Σεπτέμβριος 18, 2016, 17:29:28
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

http://www.lesxi.uoa.gr/proboli-newn/ka8orismos-orwn-proypo8esewn-kai-diadikasias-gia-thn-paroxi-dwrean-sitishs-stoys-foithtes-toy-e-k-p-a-kata-to-akadhmaiko-etos-2016-2017.html (http://www.lesxi.uoa.gr/proboli-newn/ka8orismos-orwn-proypo8esewn-kai-diadikasias-gia-thn-paroxi-dwrean-sitishs-stoys-foithtes-toy-e-k-p-a-kata-to-akadhmaiko-etos-2016-2017.html)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: vaspa στις Οκτώβριος 29, 2016, 12:16:22
Διάθεση των νέων ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

http://www.lesxi.uoa.gr/proboli-newn/dia8esh-twn-newn-eidikon-taytotitwn-karton-dwrean-sitishs-gia-to-akadhmaiko-etos-2016-2017.html (http://www.lesxi.uoa.gr/proboli-newn/dia8esh-twn-newn-eidikon-taytotitwn-karton-dwrean-sitishs-gia-to-akadhmaiko-etos-2016-2017.html)
Τίτλος: Απ: Σίτιση φοιτητών (Λυκαβηττού 14)
Αποστολή από: vaspa στις Δεκέμβριος 21, 2016, 15:48:40
Ανακοίνωση για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων κατά την διάρκεια των εορτών

http://www.psych.uoa.gr/fileadmin/psych.uoa.gr/uploads/news/Diakopi_Christougennon_2016-2017.pdf (http://www.psych.uoa.gr/fileadmin/psych.uoa.gr/uploads/news/Diakopi_Christougennon_2016-2017.pdf)